Taoism är en gammal kinesisk filosofi, som i stora drag handlar om att njuta av livet och ta dagen som den kommer.

Ta till exempel Nalle Puh - han är ett utmärkt exempel på någon som lever i taoistisk anda. Han bara är, helt enkelt, utan att behöva bekymra sig om varken karriär eller vad han
ska ha till middag (han äter ju ändå bara honung).

 

Enligt taoismen är man lyckligast så, när man lever och verkar i enlighet med naturen och dess lagar, inte emot den. Man behöver alltså inte leva som en skogsmänniska, utan det handlar om att följa "minsta motståndets väg".

Att leva sitt liv och agera utifrån det taoistiska sättet kan enklast beskrivas som att göra det som vattnet i en rinnande flod gör. När det kommer till en stor sten eller klippa som hindrar dess framfart - så stannar den inte där för att försöka kämpa, trycka eller tvinga sig igenom hindret (vilket är en omöjlig uppgift), istället flyter den bara smidigt förbi sin motståndare och fortsätter sin resa.

Ju mer människan gör ingrepp i den naturliga balans som åstadkoms och styrs av universums lagar, desto längre i fjärran försvinner harmonin. Ju mer våldförande, desto fler störningar. Allting - vare sig det är tungt eller lätt, vått eller torrt, snabbt eller långsamt - har sin egen natur inom sig, och den kan man inte våldföra sig på utan att skapa svårigheter. Om abstrakta regler påläggs utifrån är konflikter oundvikliga. Det som ses som en verksam kraft bakom allting i himlen och på jorden kallas i tao för "vägen".

~ Wu Wei och 'Ingenting' ~

"To attain knowledge add something every day....
....to attain wisdom remove something every day
."

Detta uråldriga kinesiska talesättet illustrerar det värde den kinesiska kulturen lägger i nothingness (= ingenting). I den kinesiska konsten är tomrummet i en tavla lika viktig som den målade ytan - och i meditation och kampsporter ses ett tomt sinne som den ultimata tillgången. Detta är bara en logisk applikation till teorin om yin and yang - sidan yin (tomhet and ingenting) är precis lika viktig som sidan yang. De som vill följa den taoistiska vägen blir rådda att tömma sina sinnen - tills ingenting återstår.

Men varför då detta? Jo, ett sinne som inte hyser några förutbestämda eller strikta planer är mycket mer flexibel. En person som ständigt kategoriserar, analyserar, planerar och funderar kan bli fylld med intellektuella idéer som hindrar dem från att se vad som verkligen finns där. Det 'tomma innehållet' - som nämns i taoistiska skrifter - kan agera spontant där situationen kräver så, därför att det är inte bunden till ett särskilt sätt av agerande. I kamp-sporter kan en deltagare med ett perfekt rent sinne reagera omedelbart på alla attacker, upptäcka en svaghet och utnyttja den utan tvekan. En deltagare som är upptagen med att planera sin nästa attack missar den möjlig-heten.

Likväl som tomhet vill taoism visa på storheten med ingenting. Det är när vi inte gör någonting som vår kropp och vårt sinne känner harmoni och vi känner full frid, så 'ingenting' tas in i våra vardagliga liv genom iden om Wu Wei.
Wu Wei betyder 'att inte göra' eller 'verka utan att verka', och som många taoistiska tankar går det emot det sätt som det mesta i vårt samhälle görs på. Iden är att helt följa med strömmen omkring dig, och inte kämpa emot vågorna. När något tar över ge efter. Var lugn och tålmodig, och vänta till du är i en starkare position innan du avancerar med nästa steg. Bilden av 2000-talets man eller kvinna är den av en hårt jobbande och beräknande affärsperson som får saker gjorda genom att vara energisk och aggressiv, sköter det sociala livet, familjen och jobbet med samma övernitiska och ivriga framtoning. Denna starka 'yang-attityd' påminns vi ofta och gärna om av diverse marknadskrafter i syfte att sälja oss smärtstillande och lugnade medel, mobil-telefoner och färdigmat som vi alla behöver i 'dagens hektiska värld'. Vad vi verkligen behöver är en god semester, och några rejäla stunders vila varje dag, och vi behöver fråga oss själva - 'är detta verkligen vad jag vill ?'. Den övertygade taoisten säger nej, och försöker ta yin tillbaka in i sitt liv.

Ett självförsvarsscenario: Tänk dig 2 personer som knuffar varandra. Den starkaste kommer slutligen att övermanna sin motståndare, och båda kommer att ha tröttnat efter bataljen. Men om knuffandet hade tillåtits fortsätta, hade en rad intressanta saker kunna inträffa. Ett snabbt steg åt sidan, och attackeraren faller platt ner. Om han knuffar så hårt att han tar ut sig själv, så räcker en liten knuff för att förpassa honom till samma öde. Denna filosofi applicerad till det vardagliga livet leder till enkla och fridfulla händelser - argumentationer kan inte inträffa om bara den ena parten är villig att argumentera.

Wu Wei betyder att inte gå emot alltings natur. När man praktiserar Wu Wei, rättar man sig efter omständigheterna och lyssnar på sin egen intuition...Ur taoistisk synvinkel är det naturliga resultatet av detta harmoniska levnads-sätt lycka.

"Imagination is more important than knowledge."

De österländska religionerna är flytande och svårgreppbara. De är inte som de västerländska, fulla av klara och skarpa gudar och färgsprakande mytologier. De är tysta, ofta utan gudar, och låter sig inte fångas så lätt i ord. Detta gör dem svåra att förstå för en västerlänning.

Att ge sig in på Kinas (och de andra Asiatiska ländernas med för den delen!) religioner är som att försöka lära sig simma. När man står vid stranden känns vattenmassorna stora och farliga, och man begriper inte hur man ska kunna hålla sig flytande där ute men ändå vet man att det går. När man väl är ute på vattnet är det en otrolig känsla att ha djupen under sig utan att falla. Man känner sig trygg och säker och ger sig kanske in på att dyka och se vad som finns under ytan.

Taoismen är en ateistisk "religion". Den har inga gudar. Många texter om taoism börjar med att tala om att Tao inte går att beskriva och sen är resten av texten ett försök till en beskrivning av Tao. Så även här. Det går inte att beskriva Tao.

Tao betyder väg.
Tao är ingen gud.
Ordet i sig självt är inte Tao.
Det går inte att förstå Tao med ord.
Tao finns bakom orden, under orden.
Tao är det som finns bakom det universum som vi uppfattar som oändligt. Det är det som finns bakom tiden. Innan tiden och efter tiden. Ur Tao uppstod tiden. Tao är tidshavet. Och evigheten. Tao är det varur universum uppstod, och vari det existerar. Det är det som alla atomer, kvarkar och elektroner ytterst består av.
Tao är det yttersta. Vid randen av vårat förstånd och medvetande.
Tao finns bakom evigheten, bakom oändligheten.
Det är urkraften i universum.
Uppbyggd av Yin och Yang.

 

 

Yin och Yang är de två urkrafterna som Tao består av. De kan inte vara utan varandra. Försök själv att tänka dig något som är endast Yin eller endast Yang utan en gnutta av det andra i sig!

Det är lika svårt som att försöka skilja sidorna på ett mynt åt utan att få två nya mynt med en bak och en framsida eller att dela en magnet och bara få en sydpol eller en nordpol - utan dess motsats. Förnekar man den ena parten i Yin och Yang slår den andra snart runt och förvandlas delvis till sin motsats. Eller så drar den till sig motsatsen i stora mängder.

Yin och Yang är ett ständigt samspel. De rör sig, byter plats, förvandlas till varandra, rinner runt varandra och i varandra som vattnet. Ibland blir det regelbundna mönster, ibland är det rent kaos. Det är dessa rörelser och olika, ständigt förändrade kombinationer av de båda som vår värld består av.
Yin innehåller alltid lite av Yang och tvärtom. Därav prickarna i cirkeln. S:et symboliserar deras rörelser och symmetrin och balansen.

När Yin och Yang står i balans med varandra råder harmoni. När de är i konflikt mellan varandra råder disharmoni.

Nästan alla motsatspar går att dela upp i Yin och Yang. Jag känner inte till något som inte gör det och det är ett bra sätt att förstå Yin och Yang på. Men observera! Det är inte så att t. ex. guld är Yang och endast Yang. Det domineras av Yang och och symboliserar Yang, men det är inte Yang.

 

Yin

Yang

svart

vit

passiv

aktiv

natt

dag

kvinna

man

drottning

kung

silver

guld

kvicksilver

svavel

månen

solen

jorden

himlen

vatten

eld

bägare/graal

svärd/stav

död*

liv

mörker

ljus

fred

krig

kyla

värme

*men Yin är även födelse eftersom hon är urmörkret varur allt
uppstod, den stora modern som föder världen.

En person som kan se yin och yang verka i världen kan förutsäga utgången i olika händelseförlopp. Det är också orsaken till taoistens känsla av nöjdhet - han har accepterat att saker ändras och utvecklas kontinuerligt, går först i en riktning och sedan en annan.
Därför känner han sig inte upprörd eller orolig när hinder eller svårigheter kommer i hans väg - han vet att saker blir bättre. Inte heller blir han besatt när rikedom eller makt kommer till honom.
Även fast han uppskattar dem, så vet han att de inte är permanenta, och vinkar dem villigt adjö när tiden är över.